White-tailed Prairie Dog, Cynomys leucurus

Dinosaur National Monument
Order Rodentia; Family Sciuridae