Katydid

Rio Palenque
(Order Orthoptera, Family Tettigoniidae).